• Giáo trình Ngôn ngữ htmlGiáo trình Ngôn ngữ html

   Nhiều thẻ HTML được định nghĩa, Thẻ HTML được thay đổi, thêm mới và loại bỏ một số thẻ cũ bằng các định dạng khác, Hiện nay, còn nhiều định dạng khác được sử dụng rất nhiều trên Internet, chẳng hạn như : XML, XHTML WML Các kỹ thuật DHTML, CSS, . Ngày nay, thường sử dụng thuộc tính style để định dạng

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Dynamic HTMLTài liệu Dynamic HTML

   Giới thiệu Cascading Style Sheets (DHTML CSS) Document Object Model (DHTML DOM) Sự kiện (DHTML events)

  pdf25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Ví dụ minh họa HTML - PHP - MySQLVí dụ minh họa HTML - PHP - MySQL

   Thông tin phản hồi Email Chat đơn giản Download/upload Sản phẩm xe Yamaha

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lập Trình JavaScriptGiáo trình Lập Trình JavaScript

  Ví dụ var myBoolean=new Boolean() var myBoolean=new Boolean(0) var myBoolean=new Boolean(null) var myBoolean=new Boolean("") var myBoolean=new Boolean(false) var myBoolean=new Boolean(NaN) var myBoolean=new Boolean(true) var myBoolean=new Boolean("true") var myBoolean=new Boolean("false") var myBoolean=new Boolean("Richard")

  pdf40 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin ứng dụng 2 – Matlab 7Bài giảng Tin ứng dụng 2 – Matlab 7

  2. Vừa rồi ta đã tạo ra một hàm mới trong Matlab, với tên là hàm dientich. Sử dụng hàm này ta có thể dễ dàng tính được diện tích đa giác nói chung và tam giác nói riêng bằng cách gọi hàm từ cửa sổ nhập lệnh >> dientich(X,Y)  Lưu ý rằng hàm tính diện tích ngầm định rằng 2 véc tơ X, Y ở đây đã chứa số liệu cho trước về tọa độ các đỉnh của đa gi...

  pdf66 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Đề thi học kỳ 1 môn: Kỹ thuật lập trình cơ bảnĐề thi học kỳ 1 môn: Kỹ thuật lập trình cơ bản

  37/ Với các khai báo sau int x; // số kwh điện trong 1 tháng float td; // tiền điện const long dg=1200; // đơn giá 1 kwh thì lệnh nào dưới đây để tính ra tiền điện theo qui định: nếu số kwh điện sử dụng từ 100 trở lại thì tính theo đơn giá, ngược lại số kwh trên 100 thì số kwh dư trên 100 tính theo đơn giá nhân 2 a) td=x*dg; b) td=x*dg*2; ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Tìm hểu về ngành học: Hệ thống thông tinTìm hểu về ngành học: Hệ thống thông tin

  Tất cả các môn học cốt lõi trong chương trình đào tạo ĐH HTTT tại NUS-SoC đều tồn tại môn học bắt buộc tương ứng trong chương trình đào tạo ĐH HTTT tại VNUUET. Độ giống nhau của mỗi cặp môn học này đạt khoảng từ 80% tới 95%. - Chương trình đào tạo tại VNU-UET dành tỷ lệ lớn hơn cho khối kiến thức chung và khối kiến thức khoa học cơ bản. Khi trao...

  pdf74 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế phần mềm - Tổng quanThiết kế phần mềm - Tổng quan

   Service-oriented life cycle  Service-oriented discovery and analysis  Service-oriented business integration  Service-oriented design model  Service-oriented software architecture modeling principles

  pdf299 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 15: Các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong ₫ối tượng (Behavioral Patterns)Lập trình hướng đối tượng - Chương 15: Các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong ₫ối tượng (Behavioral Patterns)

  Chương này ₫ã giới thiệu các thông tin cơ bản về nhóm mẫu phục vụ che dấu hành vi, thuật giải trong ₫ối tượng (Behavioral Patterns) và thông tin chi tiết cụ thể về các mẫu Chain of Responsibility, Template Method, Strategy, State, Command, Observer

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 14: Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo ₫ối tượng (Creational Patterns)Lập trình hướng đối tượng - Chương 14: Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo ₫ối tượng (Creational Patterns)

  14.7 Kết chương ‰ Chương này ₫ã giới thiệu các thông tin cơ bản về nhóm mẫu phục vụ khởi tạo ₫ối tượng phức hợp và thông tin chi tiết cụ thể về các mẫu Asbtract Factory, Factory Method, Prototype, Builder, Singleton.

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0