• Hệ đại số máy tính và Maple - Chương 4: Gói vẽ đồ thị và đại số tuyến tínhHệ đại số máy tính và Maple - Chương 4: Gói vẽ đồ thị và đại số tuyến tính

  Tạo hiệu ứng động bằng animate. animate(plotcommand, plotargs, t=a.b, options) • plotcomand: thủ tục vẽ của Maple • plotargs: tham số cho thủ tục vẽ • tham số t chạy từ a đến b • Để tạo hiệu ứng, chọn vào hình vừa tạo • Nhấn nút play trên thanh công cụ plot.

  pdf41 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Hệ đại số máy tính và Maple - Chương 3: Biến đổi biểu thứcBài giảng môn Hệ đại số máy tính và Maple - Chương 3: Biến đổi biểu thức

  • isolve: tìm nghiệm nguyên. • msolve: tìm nghiệm trên Zn. • rsolve: giải phương trình sai phân. • pdsolve: giải phương trình ĐHR

  pdf69 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Hệ đại số máy tính và Maple - Chương 3: Biến đổi biểu thứcHệ đại số máy tính và Maple - Chương 3: Biến đổi biểu thức

  B1(p,q) được gọi là hàm beta chính quy. Maple định nghĩa hàm này là Beta(p,q). Hàm BETA sau sẽ tính giá trị của Bx(p,q). Khi được gọi, nó kiểm tra xem tên hàm có được đánh số dạng BETA[x] hay không. Nếu không nó gọi hàm Beta(p,q) của Maple. Nếu có giá trị của chỉ số được gán cho x, và giá trị trả về theo đúng công thức nêu trên

  pdf56 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Hệ đại số máy tính và Maple - Chương 2: Các kiểu dữ liệu của mapleHệ đại số máy tính và Maple - Chương 2: Các kiểu dữ liệu của maple

  Là danh sách các phần tử được đặt trong dấu ngoặc vuông. • Giống với set, chỉ khác là các phần tử trong list có thể trùng nhau và thứ tự phần tử được giữ nguyên.

  pdf67 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Hệ đại số máy tính và Maple - Chương 1: Hệ đại số máy tínhHệ đại số máy tính và Maple - Chương 1: Hệ đại số máy tính

  Maple được xây dựng tự năm 1980 bởi nhóm tính toán hình thức của Đại học Waterloo (Canada). • Maple có 3 phần chính: • Iris – giao diện, tương tác người dùng. • Kernel – các tính toán đại số cơ bản. • Library – thư viện các hàm toán học, hầu hết các trường hợp Maple tự động gọi các hàm trong thư viện để tính toán. Huỳnh Văn Kha - 1/1/2013 ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu môn học Tin học tính toánGiới thiệu môn học Tin học tính toán

  Có 3 cột điểm: • Điểm thứ 1: 10% kiểm tra trên lớp • Điểm thứ 2: 20% kiểm tra thực hành • Điểm thứ 3: 70% kiểm tra thực hành • Yêu cầu SV: • Đọc trước giáo trình, tài liệu học tập ở nhà. • Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp, thực hành. • Làm bài tập đầy đủ đúng hạn. • Tham gia các đợt kiểm tra.

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Thiết kế board giao tiếpBài giảng môn Thiết kế board giao tiếp

  6.2 Keyboard – PC Keyboard AT keyboard goàm moät ma traän lôùn caùc phím, taát caû ñöôïc giaùm saùt bôûi moät boä xöû lyù on-board. Boä xöû lyù khaùc bieät nhau töø baøn phím naøy ñeán baøn phím khaùc( chip thoâng duïng goàm 8048, 8049, 6868 vaø 6805) nhöng taát chuùng cô baûn laøm gioáng moät vieäc : Giaùm saùt nhöõng phím ñöôïc nhaán / thaû...

  pdf75 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài tập trắc nghiệm Tin học dại cương - Ngôn ngữ lập trình CBài tập trắc nghiệm Tin học dại cương - Ngôn ngữ lập trình C

  Câu 39: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau? int L,R; void Swap (int x,int y){ int tmp; tmp=x; x=y; y=tmp; } void main( ){ L=5; R=7; Swap(L,R); printf("%d %d",L,R); }

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Liệu học PHP và MySQL căn bảnLiệu học PHP và MySQL căn bản

  Thông thường khi học MySQL thì bạn sẽ được học những câu truy vấn T-SQL như select, insert, update, delete. Và mình đoán chắc bạn sẽ có thắc mắc nếu kết hợp với PHP thì những câu truy vấn này có công dụng gì? - Chúng ta hãy xem PHP như là một con người bình thường, nghĩa là nó có thể viết ra các câu truy vấn và thực thi các câu truy vấn đó giốn...

  pdf112 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương 03: Các kỹ năng quản lý dự ánBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương 03: Các kỹ năng quản lý dự án

  Giữ lịch sử phiên bản trong đối tượng thay đổi. • Trong đối tượng phải chứa chính xác tên đối tượng, số phiên bản, ngày. • Sự nhận diện các đối tượng thay đổi phải được lưu vết. • Xác đinh phương pháp để tập hợp, kiểm chứng và lưu trữ thông tin. • Nhận diện người có trách nhiệm

  pdf70 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0