• Sinh học - Chapter 17: From gene to proteinSinh học - Chapter 17: From gene to protein

  Describe the contributions made by Garrod, Beadle, and Tatum to our understanding of the relationship between genes and enzymes. Briefly explain how information flows from gene to protein. Compare transcription and translation in bacteria and eukaryotes.

  ppt74 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chapter 16: The molecular basis of inheritanceSinh học - Chapter 16: The molecular basis of inheritance

  Describe the contributions of the following people: Griffith; Avery, McCary, and MacLeod; Hershey and Chase; Chargaff; Watson and Crick; Franklin; Meselson and Stahl. Describe the structure of DNA. Describe the process of DNA replication; include the following terms: antiparallel structure, DNA polymerase, leading strand, lagging strand, Okazaki ...

  ppt56 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Các quá trình tách trong sắc ký lỏngCác quá trình tách trong sắc ký lỏng

  Thiết bị đắt tiền hơn, đặc biệt là hệ gradient áp suất cao. – Độ chính xác của thành phần pha động kém hơn hệ isocratic. – Khi một thành phần có tỉ lệ nhỏ, thành phần pha động sẽ kém chính xác và không ổn định.

  pdf65 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chapter 15: The chromosomal basis of inheritanceSinh học - Chapter 15: The chromosomal basis of inheritance

  Explain how nondisjunction can lead to aneuploidy. Define trisomy, triploidy, and polyploidy. Distinguish among deletions, duplications, inversions, and translocations. Explain genomic imprinting. Explain why extranuclear genes are not inherited in a Mendelian fashion.

  ppt46 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Đại cương về sắc ký lỏngĐại cương về sắc ký lỏng

  CÁC LOẠI CỘT DÙNG TRONG SẮC KÝ LỎNG ? RẤT NHIỀU NHÃN HIỆU CỘT KHÁC NHAU HIỆN BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG: ) ĐƯỢC CHIA LÀM NHIỀU LOẠI THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, TRONG ĐÓ CHỦ YẾU LÀ : 9 CỘT PHA ĐẢO RP C18 (ODS) 9 CỘT PHA THƯỜNG C8 9 CÁC LOẠI CỘT CHUYÊN DỤNG CHO TỪNG NHÓM CHẤT. 9 CỘT C18 VÀ C8 ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO PHẦN LỚN CÁC HỢP CHẤT THÔNG THƯỜNG

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chapter 14: Mendel and the gene ideaSinh học - Chapter 14: Mendel and the gene idea

  Explain how phenotypic expression in the heterozygote differs with complete dominance, incomplete dominance, and codominance. Define and give examples of pleiotropy and epistasis. Explain why lethal dominant genes are much rarer than lethal recessive genes. Explain how carrier recognition, fetal testing, and newborn screening can be used in gene...

  ppt69 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Đại cương về sắc ký khíĐại cương về sắc ký khí

  ĐỂ NÂNG CAO HIỆU SUẤT TÁCH CÓ THỂ: ) LỰA CHỌN PHA TĨNH, CHIỀU DÀI CỘT, ĐƯỜNG KÍNH CỘT PHÙ HỢP VỚI LƯỢNG MẪU, LOẠI MẪU. LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH NHIỆT ĐỘ PHÙ HỢP ) GHÉP NỐI HAI HAY NHIỀU CỘT CÓ PHA TĨNH KHÁC NHAU ) VỚI NHỮNG MẪU CÓ THÀNH PHẦN PHỨC TẠP VIỆC GHÉP NỐI CỘT THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG. ) NHỮNG CỘT CÓ ĐƯỜNG KÍNH KHÔNG KHÁC NHAU NHIỀU CÓ THỂ...

  pdf60 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chapter 13: Meiosis and sexual life cyclesSinh học - Chapter 13: Meiosis and sexual life cycles

  Distinguish between the following terms: somatic cell and gamete; autosome and sex chromosomes; haploid and diploid. Describe the events that characterize each phase of meiosis. Describe three events that occur during meiosis I but not mitosis. Name and explain the three events that contribute to genetic variation in sexually reproducing organis...

  ppt53 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chapter 12: The cell cycleSinh học - Chapter 12: The cell cycle

  Describe the structural organization of the prokaryotic genome and the eukaryotic genome. List the phases of the cell cycle; describe the sequence of events during each phase. List the phases of mitosis and describe the events characteristic of each phase. Draw or describe the mitotic spindle, including

  ppt58 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chapter 11: Cell communicationSinh học - Chapter 11: Cell communication

  Define the term second messenger ; briefly describe the role of these molecules in signaling pathways. 5. Explain why different types of cells may respond differently to the same signal molecule. 6. Describe the role of apoptosis in normal development.

  ppt30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0