• Kế toán tài chính 1 - Chi phí và phân loại chi phíKế toán tài chính 1 - Chi phí và phân loại chi phí

  Là chi phí cố định mà nhà quản lý rất khó để thay đổi trong ngắn hạn vì nó liên quan đến năng lực hoạt động của doanh nghiệp • Đặc điểm: – Có bản chất dài hạn – Không thể cắt giảm toàn bộ

  pdf17 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính 1 - Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuậnKế toán tài chính 1 - Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận

  Công ty có 2 mặt hàng A và B với doanh thu lần lượt là 1000 và 3000 triệu đồng. Biến phí của 2 mặt hàng lần lượt là 800 và 2100 triệu đồng. Tính số dư đảm phí và tỷ lệ số dư đảm phí? • Nếu doanh thu của A và B bây giờ là 2000 triệu đồng mỗi mặt hàng, tính số dư đảm phí và tỷ lệ số dư đảm phí?

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính 1 - Lập dự toán ngân sáchKế toán tài chính 1 - Lập dự toán ngân sách

  Về nguyên tắc không khác doanh nghiệp sản xuất, ngoại trừ các vấn đề sau: – Thay dự toán mua nguyên vật liệu bằng các vật liệu, dụng cụ – Chi phí nhân công trong nhiều trường hợp là định phí. – Phương pháp tính doanh thu và thu tiền linh hoạt tùy theo ngành nghề

  pdf30 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Đánh giá trách nhiệm quản lýKế toán tài chính 1 - Chương 5: Đánh giá trách nhiệm quản lý

  Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Đánh giá trách nhiệm quản lý Trung tâm đầu tư lập toán và báo cáo tương tự trung tâm lợi nhuận Tuy nhiên, việc phân tích báo cáo của trung tâm đầu tư không đi sâu vào các yếu tố doanh thu

  pdf27 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Định giá sản phẩmKế toán tài chính 1 - Chương 6: Định giá sản phẩm

  Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Định giá sản phẩm Một số điều kiện có thể đòi hỏi phải xem là trường hợp đặc biệt Giá bán vẫn cáo hơn biến nghi Định phí trong kỳ không thể tránh khỏi

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính 1 - Chương 7: Thông tin thích hợp cho việc ra quyết địnhKế toán tài chính 1 - Chương 7: Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định

  Trên thực tế, doanh nghiệp có thể bị hạn chế về điều kiện sản xuất; thí dụ: – Mặt bằng – Lượng nguyên liệu – Năng lượng – Quota • Doanh nghiệp sẽ lựa chọn sản phẩm nào ưu tiên cho sản xuất

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính 1 - Giới thiệu môn học kế toán tài chính 1Kế toán tài chính 1 - Giới thiệu môn học kế toán tài chính 1

  Kế toán tài chính 1&2, Bộ môn Kế toán tài chính, Trường ĐHKT TPHCM  Tìm hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Vũ Hữu Đức, Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Thế Lộc.  Các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính  Các văn bản pháp lý liên quan

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính 1 - Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam (phần 1)Kế toán tài chính 1 - Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam (phần 1)

  Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. • Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ th...

  pdf29 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam (phần 2)Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam (phần 2)

  Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau (sử dụng HTTKDN): ◦ Xuất nguyên liệu cho SX 200 triệu đồng. ◦ Tính lương công nhân trực tiếp 150 triệu đồng. ◦ Khấu hao TSCĐ dùng cho SX 20 triệu đồng. ◦ Lương nhân viên phân xưởng 10 triệu đồng. ◦ Kết chuyển chi phí SX. ◦ Nhập kho thành phẩm, biết giá trị SPDD đầu kỳ và cuối kỳ bằng 0

  pdf19 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu (phần 1)Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu (phần 1)

  Nợ phải thu được trình bày trên Bảng cân đối kế toán bao gồm số đầu năm và số cuối kỳ  Nợ phải thu được trình bày theo giá trị thuần có thể thực hiện có chi tiết thêm về giá gốc và số dự phòng  Các khoản người mua ứng trước không được bù trừ với các khoản phải thu mà phải trình bày trong phần Nợ phải trả

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0