• Thống kê ứng dụng - Chương 12: Hồi quy tuyến tính đa biếnThống kê ứng dụng - Chương 12: Hồi quy tuyến tính đa biến

  Đa cộng tuyến: tình trạng các biến đầu vào của PTHQ có tương quan chặt với nhau ● Biểu hiện của đa cộng tuyến ● R 2 cao mà KQ KĐ Student lại không khẳng định được các hệ số bê-ta là khác 0 ● Hệ số tương quan tuyến tính giữa các biến đầu vào là lớn r ij ● Hệ số phóng đại phương sai VIFj = 1/(1-R2j) có giá trị lớn (>5 – 10)

  pdf19 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Thống kê ứng dụng - Chương 11: Hồi quy và tương quan đơn biếnThống kê ứng dụng - Chương 11: Hồi quy và tương quan đơn biến

  Phân biệt liên hệ TK và liên hệ hàm số khi phân tích hồi quy ● Liên hệ hàm số: Y = b0 + b1X ● Với 1 giá trị của X, có 1 giá trị xác định và duy nhất của Y ● Liên hệ TK: Y = b0 + b1.X ● X = thời gian tự học; Y = điểm GPA ● DL về X: dữ liệu mẫu ● Một X, có thể có nhiều Y ● DL mẫu  xác định đường HQ mẫu  dự đoán đường HQ tổng thể

  pdf30 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Thống kê ứng dụng - Chương 10: Kiểm định phi tham sốThống kê ứng dụng - Chương 10: Kiểm định phi tham số

  Quan điểm 2 (khuyên dùng) ● B6: Tính chỉ tiêu KĐ, ● Nếu n’ ≤ 20, chỉ tiêu KĐ là W = ΣR+. ● Nếu n’ > 20, chỉ tiêu KĐ là z. ● B7: Bác bỏ H 0 ● Nếu n’ ≤ 20, tra bảng tìm WL (cận dưới) và WU (cận trên) ● Nếu KĐ 2 bên: Bác bỏ H 0 nếu W < WL hoặc W > WU ● Nếu KĐ bên trái: Bác bỏ H 0 nếu W < WL ● Nếu KĐ bên phải: Bác bỏ H0 nếu W > WU

  pdf17 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Thống kê ứng dụng - Chương 9: AnovaThống kê ứng dụng - Chương 9: Anova

  Trường hợp k tổng thể có PP bình thường và PS bằng nhau ● B1: Tính tổng chênh lệch bình phương trong từng nhóm SS 1, SS2, . SSk và SSW ● B2: Tính tổng chênh lệch bình phương giữa các nhóm SSG ● B3: Tính các phương sai nội bộ nhóm MSW và MSG ● MSW = SSW/(n-k) ● MSG = SSG/(k-1) ● B4: Tính chỉ tiêu KĐ F = MSG/MSW và KĐGT ● Bác bỏ H0 nếu F ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Thống kê ứng dụng - Chương 8: Kiểm định giả thuyết về tham số của tổng thểThống kê ứng dụng - Chương 8: Kiểm định giả thuyết về tham số của tổng thể

  Khi giảm α, khoảng ước lượng rộng ra  khả năng bác bỏ H0 giảm ● Xác suất tới hạn p-value = giá trị nhỏ nhất của α mà tại đó không thể bác bỏ H0 được nữa ● TD: n=100; s=10 ● α 1 = 0,1 (90%)  z α1/2= 1,645 ● α 2 = 0,05 (95%)  z α2/2= 1,96 © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 9 0 1 : 368 : 368 366,3

  pdf34 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Thống kê ứng dụng - Chương 7: Ước lượng các tham số của tổng thểThống kê ứng dụng - Chương 7: Ước lượng các tham số của tổng thể

  Trung bình mẫu -> Trung bình tổng thể ● L ≤ µ ≤ U với xác suất tin cậy (độ tin cậy) là CL (Confidence Level), hoặc ● � = � ± � ● Có thể viết CL = 1 – α. ● α gọi là mức ý nghĩa thống kê hay mức đáng kể của sai số khi ước lượng m ● Độ tin cậy là CL.100% hoặc (1-α).100%

  pdf20 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Thống kê ứng dụng - Chương 6: Phân phối của các tham số mẫuThống kê ứng dụng - Chương 6: Phân phối của các tham số mẫu

  Chọn mẫu từ tổng thể không có phân phối normal ● Định lý giới hạn trung tâm (Central Limit Theorem): ● Khi cỡ mẫu đủ lớn (n ≥ 30), thì phân phối của TB mẫu sẽ xấp xỉ phân phối bình thường, bất chấp hình dạng phân phối của tổng thể ● Nếu hình dáng của tổng thể khá đối xứng, phân phối của TB mẫu sẽ xấp xỉ phân phối bình thường nếu cỡ mẫu n ≥...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Thống kê ứng dụng - Chương 5: Xác suất căn bản, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suấtThống kê ứng dụng - Chương 5: Xác suất căn bản, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất

  Sau khi kết thúc chương này, người học có thể: ● Nắm được ý nghĩa và cách tính xác suất của một sự vật hiện tượng ● Phân biệt được biến ngẫu nhiên liên tục và biến ngẫu nhiên rời rạc ● Biết cách tra bảng Z để tìm xác suất khi biết giá trị của biến Z và ngược lại

  pdf34 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Thống kê ứng dụng - Chương 4: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng đại lượng sốThống kê ứng dụng - Chương 4: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng đại lượng số

  KHÁM PHÁ DL QUA BIỂU ĐỒ HỘP VÀ RÂU (BOX-AND-WHISKER PLOT) ● Bước 1: Vẽ hộp ● Xác định Q1, Q2, Q3 ● Vẽ hình hộp xung quanh ● Vẽ đường qua trung vị ● Bước 2: Vẽ râu trên ● Nếu x max – Q3 ≤ 1,5.IQR, thì râu trên = xmax ● Nếu x max – Q3 > 1,5.IQR, thì râu trên = Q3+1,5.IQR và vẽ 1 dấu chấm/sao ở vị trí xmax ● Bước 3: Vẽ râu dưới ● Nếu Q1 -...

  pdf26 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Thống kê ứng dụng - Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thịThống kê ứng dụng - Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị

  Xem TD Bảng 3.3 Trang 41: ● Tuổi của 1129 người dân nhập cư vào TPHCM ● Khoảng tuổi: từ 15 đến 60 ● Bảng dài >> Ý nghĩa giảm >> Phân tổ DL (group data) ● Nguyên tắc phân tổ DL ● Bao quát toàn tập DL: không sót DL nào ● Không chồng lấn: 1 QS chỉ thuộc về 1 tổ ● Không có tổ rỗng (còn tùy)

  pdf21 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0