• Giới thiệu phân tích kinh tế trong thẩm định dự án (thẩm định đầu tư công)Giới thiệu phân tích kinh tế trong thẩm định dự án (thẩm định đầu tư công)

  Giá cầu cạnh tranh  Mức sẵn lòng chi trả:  Giá cầu cạnh tranh đo lường lợi ích của đơn vị biên mà đối tượng cầu nhận được. Giá cung cạnh tranh  Chi phí biên:  Giá cung canh tranh đo lường chi phí cơ hội mà đối tượng cung phải bỏ ra.

  pdf4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Phân tích độ nhạy và rủi roPhân tích độ nhạy và rủi ro

  Biến số bất định: nhà phân tích xác định được các giá trị mà biến số có thể nhận trong tương lai, nhưng không biết được xác suất mà các giá trị này có thể xảy ra  Thực hiện phân tích độ nhạy Những hạn chế nữa của phân tích độ nhạy là:  Phân tích độ nhạy không tập trung vào miền giá trị thực tế  Phân tích độ nhạy không tính tới xác suất...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Huy động vốn và phân tích khả năng trả nợ của dự ánHuy động vốn và phân tích khả năng trả nợ của dự án

  Lịch giải ngân  Lịch giải ngân vốn huy động cần khớp với lịch chi đầu tư để giảm chi phí lãi vay và phí cam kết  Chủ nợ thường yêu cầu chủ đầu tư phải giải ngân vốn CSH trước khi cho phép giải ngân nợ vay Kiểu hình ngân lưu tự do của dự án  Ngân lưu tự do của dự án là nguồn căn bản và chính yếu để trả lãi và nợ gốc khi dự án đi vào hoạ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Ước tính chi phí vốn tài chính trong thẩm định dự ánƯớc tính chi phí vốn tài chính trong thẩm định dự án

  Ngân lưu thuộc về chủ sở hữu phải được chiết khấu với suất chiết khấu bằng chi phí vốn chủ sở hữu. Giá trị hiện tại tính được chính là giá trị vốn chủ sở hữu. Ngân lưu thuộc về chủ nợ phải được chiết khấu với suất chiết khấu bằng chi phí nợ vay. Giá trị hiện tại tính được chính là giá trị nợ vay. Ngân lưu thuộc về cả dự án (tổng của ngân ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dự án từ các quan điểm khác nhauPhân tích dự án từ các quan điểm khác nhau

  Có so với Không có dự án (With vs Without Project)  Trước so với Sau dự án (Before vs After Project)  Khi đánh giá dự án dùng khái niệm Có so với Không có dự án

  pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu ngân lưu tài chính của dự ánTìm hiểu ngân lưu tài chính của dự án

  Theo nguyên tắc kế toán, chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng thường được vốn hóa và cộng vào chi phí đầu tư (cũng như cộng vào dư nợ cho vay). Khi phân tích tài chính trên quan điểm tổng đầu tư (cũng như phân tích kinh tế), ta ước tính ngân lưu ròng của dự án (bao gồm cả ngân lưu chủ đầu tư và ngân lưu chủ nợ), trong đó không loại b...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Thẩm định đầu tư phát triểnThẩm định đầu tư phát triển

  Bước đi đầu tiên trong việc đánh giá tính vững mạnh tổng quát của dự án. Mục tiêu là xây dựng cơ sở cho nghiên cứu khả thi. Những điểm lưu ý:  Duy trì tính nhất quát về chất lượng thông tin  Sử dụng thông tin thứ cấp sẵn có  Đối với lợi ích, nên sử dụng ước lượng bị thiên lệch xuống; đối với chi phí, nên sử dụng ước lượng...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng phần mềm dự thầu giá xây dựng lập và quản lý tiến độ theo phương pháp evmSử dụng phần mềm dự thầu giá xây dựng lập và quản lý tiến độ theo phương pháp evm

  Công việc 1: Phá dỡ kết cấu cũ trong 15 ngày - Công việc 2: Đào móng trong 8 ngày, bắt đầu sau thời điểm công việc 1 kết thúc - Công việc 3: Bê tông lót móng trong 2 ngày, bắt đầu sau khi công việc 2 kết thúc. Cách thức nhập: - Trong cột [14] Nhập thời gian thi công tương ứng cho mỗi công việc - Trong cột [11] Liên hệ công việc:  Nhập mối...

  pdf56 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu quản trị dự án công nghệ thông tinTài liệu quản trị dự án công nghệ thông tin

  Đa số dự án không thể triển khai được vì không xuất phát từ thực t ế cụ thể. Người ta bắt tay vào việc lập chương trình mà không hiểu rõ tại sao lại có dự án đó và chính xác là cần phải hoàn thành cái gì; nói cách khác, không có kế hoạch gì cả. Nếu không đánh giá xem là sẽ cần phải tốn bao nhiêu công sức để làm việc đó, ta sẽ không thể hình d...

  pdf172 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án trong quá trình thực hiệnQuản lý dự án trong quá trình thực hiện

  Khái niệm Xác lập thời gian biểu cho các nguồn lực cần thiết dể thực hiện dự án Khi nào hoàn thành dự án? Hoạt động nào găng? Hoạt động nào có thể đẩy lùi và đẩy lùi bao lâu? Khi nào các hoạt động bắt đầu và kết thúc? Có thể tăng cường chi phí để rút ngắn thời gian của một số hoạt động hay không? Tại từng thời điểm của dự án, lượng tiền cần ...

  ppt32 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0