• Kĩ thuật lập trình - Chương 2: Kiểu dữ liệu có cấu trúcKĩ thuật lập trình - Chương 2: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

  6.2. Thao tác với tập tin  Bước 1: Mơ tập tin để đoc/ ghi.  Bước 2: Các xư lý trên tập tin.  Bước 3: Đong tập tin.

  pdf54 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Lập trình web - Chương 1: Ôn các kiến thức về cú pháp ngôn ngữ VC#Lập trình web - Chương 1: Ôn các kiến thức về cú pháp ngôn ngữ VC#

  .1. 10 Kết chương ‰ Chương này ₫ã tóm tắt lại 1 số kiến thức cơ bản về cú pháp của ngôn ngữ VC# hầu giúp các SV có góc nhìn tổng thể và hệ thống về ngôn ngữ VC#, nhờ ₫ó có nhiều thuận lợi hơn trong việc học các kiến thức của môn học này.

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 1: Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C/C++Kĩ thuật lập trình - Chương 1: Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C/C++

  Viết các chương trình sau bằng phương pháp sử dụng hàm con. 1. Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương n. Tìm và in ra các số nguyên tố nho hơn n. 2. Viết chương trình nhập 2 số nguyên dương a, b. Tìm USCLN và BSCNN của hai số nguyên đó 3. Viết chương trình nhập số nguyên dương n, tính tổng các ước số dương của n. Ví dụ: Nhâp n=6 ...

  pdf52 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết automat và ứng dụngLý thuyết automat và ứng dụng

  Bổ đề bơm: cho L là một CFL bất kỳ, tồn tại một số n chỉ phụ thuộc vào L sao cho nếu z ∈ L và |z| ≥ n thì ta có thể viết z=uvwxy sao cho: |vx| ≥ 1, |vwx| ≤ n và ∀i ≥ 0 ta có uviwxiy ∈ L Ví dụ: chứng minh L = {aibici | i ≥ 1} không là CFL • Giả sử L là CFL, khi đó tồn tại số n theo bổ đề bơm • Xét chuỗi z = anbncn, |z| ≥ n, ta có thể viết z=uvw...

  pdf25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn học Tin học đai cươngGiáo trình môn học Tin học đai cương

  11 • Tham dự lớp lý thuyết đầy đủ. • Nghe giảng – ghi chú cẩn thận – Hỏi khi cần thiết hoặc chưa rõ. • Làm nhiều bài tập • Thảo luận nhóm có hiệu quả. • Chuẩn bị kiến thức tốt để đạt các cột điểm yêu cầu.

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn học Chương trình dịchGiáo trình môn học Chương trình dịch

  2. Phương pháp phân tích cú pháp trên xuống 2.4. Phương pháp đệ qui không quay lui Bài tập: Xây dựng giải thuật đệ qui không quay lui cho các VP LL(1) trong phần bài tập vài phép biến đổi về VP LL(1)

  pdf268 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 15: Web services và remotingKĩ thuật lập trình - Chương 15: Web services và remoting

  Triển khai một remoting service • Một khía cạnh quan trọng nữa là chúng ta có thể chia sẻ phần hiện thực của phần mềm với bên thứ 3 • Một interface cho class RemoteObject.IDGenerator trên như sau: using System; public Interface IIDGenerator { public int getID(); }

  pdf37 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 14: Lập trình cho thế hệ internet mớiKĩ thuật lập trình - Chương 14: Lập trình cho thế hệ internet mới

  Lập trình IPv6 trong .NET • Xây dựng ứng dụng minh họa thứ 2 • Phía server: Tạo project mới, gồm 1 form, 1 textbox với tên tbMessages có multiline = true. • Khởi tạo 2 thread, thread chính theo dõi UI, thread thứ hai chấp nhận và quản lý các kết nối đến

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 13: Phân tích gói tin mạngKĩ thuật lập trình - Chương 13: Phân tích gói tin mạng

  Một số class quan trọng khác • Class ActiveUdpListener: thuộc tính LocalEndPotinhscho biết vị trí logic của port giữ kết nối UDP đang hoạt động. Trả về IPEndPoint • Một số class quan trọng khác như IcmpV4Statistics, IPStatistics, NetworkInterface, InterfaceStatistics, IPAddressInformation, IPv4Properties, TcpStatistics, UdpStatistics xem t...

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 12: Kiểm soát mạngKĩ thuật lập trình - Chương 12: Kiểm soát mạng

  Giới thiệu • Các giao thức mạng không chỉ dùng để truyền dữ liệu từ điểm này sang điểm khác • Một số giao thức có mục đích đặc biệt giúp quản lý lưu thông dữ liệu Internet và làm cho việc dùng mạng trở nên dễ dàng hơn • Nội dung của chương bàn về 4 giao thức DNS, WHOIS, Ping và WMI

  pdf33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0